KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Orzecznictwo

Orzecznictwo

W naszej Poradni działa ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY wydający następujące rodzaje dokumentów:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2.  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 5.  Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Wydajemy orzeczenia i opinie dzieciom, które uczęszczają do placówek  znajdujących się na terenie działania naszej poradni.

 Dla dzieci pozostających w opiece domowej (przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej) orzeczenia i opinie wydawane są przez poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.


Dla dzieci ze spektrum autyzmu (również z Zespołem Aspergera) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, przy ul. Narbutta 65/71 , 02-524 Warszawa, telefony:  22 849 99 98, 22 849 98 03, 519 831 523, www.ppp7.pl


Dla dzieci niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, ul. Raszyńska 8/10, telefon 22 822 77 17, www.poradnia-top.pl

W naszej Poradni o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci, które  wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:

 • niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim/ umiarkowanym/znacznym)
 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami narządu ruchu)
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD)
 • niedostosowanie społeczne
 • niepełnosprawność sprzężoną (np. upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność ruchowa).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, albo okresu kształcenia w danej placówce.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.


Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowane w przedszkolach lub szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni –  tutaj.)
  2. Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę. Na zaświadczeniu lekarskim powinna znaleźć się jedna z kategorii orzeczeniowych: niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa/afazja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężona.
  Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj na stronie Poradni.
  3. Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki). Druk opinii jest do pobrania – tutaj
  4. Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej (SI).
  5. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

 

 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego wydawane jest dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  zorganizowanego  w szkole podstawowej.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wnioseko wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni tutaj)
  2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza wraz z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego.
  Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj ze strony Poradni.
  3.  Opinia pedagogiczna ze szkoły (przedszkola) informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki). Druk opinii jest do pobrania tutaj.
  4.   Uzupełniająca dokumentacja z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję    o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

 

III. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać tutaj ze strony internetowej Poradni.).
  A. W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, określające czas (z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego), w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), wzór zaświadczenia do pobrania tutaj,
 3. Opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

W razie jednorazowego kontaktu z poradnią nie są konieczne badania psychologiczno – pedagogiczne.

 1. W przypadku różnego rodzaju schorzeń:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły. Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania
 • dokumentację medyczną wskazująca przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
 • opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole,
 • wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, jednak nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję    o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu.

 

 1. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą starać się rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim).

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni – tutaj.
  2. Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza. Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj.
  3. Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczo-emocjonalnym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki). Druk opinii można pobrać tutaj.
  4. Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, innych.
  5. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
  Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może być realizowane w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

 2. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieckawydawana jest dla dzieci od chwili  wykrycia  niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
  Wymagane dokumenty

W celu rozpoczęcia procedury wydania opinii niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni – tutaj. )
  2. Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę. Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj.
  3. Opinia ze żłobka/przedszkola informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
  4. Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, SI.
  5. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
  Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

Uzyskana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwia realizację działań terapeutycznych w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zespoły nie są objęte rejonizacją. Adresy wszystkich placówek dostępne są na stronie Poradni w zakładce „Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”.

Po zakończeniu postępowania diagnostycznego, na posiedzeniu Zespołu Orzeczeniowego w Poradni zapada decyzja o przyznaniu dziecku orzeczenia/opinii.

Posiedzenia odbywają się dwa razy w miesiącu i uczestniczą w nim następujący specjaliści: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda. Mogą w nich brać udział rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.