KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opiniowanie

Opiniowanie

Z wnioskiem (o wydanie opinii do pobrania tutaj lub w sekretariacie poradni) może wystąpić:

 • rodzic/opiekun prawny dziecka
 • pełnoletni uczeń

Wniosek należy złożyć podczas wizyty u osoby badającej dziecko lub po wizycie w sekretariacie poradni. Po przeprowadzonej specjalistycznej diagnozie poradnia może wydać opinię w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego – uwaga: możliwe tylko w przypadku dysleksji głębokiej, wady słuchu, afazji, niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu, w tym zespołu Aspergera albo na podstawie orzeczenia, z którego wynika taka potrzeba
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w tym dysleksji)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – uwaga: wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – wymagana opinia ze szkoły – druk opinii można pobrać tutaj

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje zespół orzekający działający w poradni zgodnie z procedurą wydawania orzeczenia (patrz orzecznictwo).
Opinia zawiera m. in.:

 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego uzasadnienie
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
Opinię odbiera w rejestracji lub sekretariacie poradni, osobiście wnioskodawca za okazaniem dokumentu tożsamości lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę.
Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni (bez stanowiska poradni i zaleceń) lub zaświadczenie (np. dla sądu o uczestnictwie w jakiejś formie pomocy itp.).

EDUKACJA DOMOWA PODCZAS EPIDEMII:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781)