Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju w Warszawie

Szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji) stan na dzień 31.01.2015 r.

1. Bemowo Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 20 Powstańców Śląskich 17 22 666 17 72 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawonościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera.

2. Białołęka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 Marywilska 44 22 814 10 61 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem.

3. Bielany Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 10 Wrzeciono 24 22 835 03 48 dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi.

4. Mokotów Przedszkole Specjalne nr 393 Puławska 97 22 845 05 77 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową oraz innymi dysfunkcjami narządu ruchu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

5. Mokotów Zespół Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych nr 1 Bełska 5 22 848 55 30 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z trudnościami w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

6. Mokotów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 7 Narbutta 65/71 22 849 99 98 dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa – stan na 31 stycznia 2015 r.

7. Mokotów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 8 Kaspijska 16A 22 642 69 20 dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

8. Mokotów Przedszkole Integracyjne nr 45 Lenartowicza 4 22 844 08 29 dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami rozwojowymi spowodowanymi wcześniactwem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

9. Ochota Zespół Szkół Specjalnych nr 109 Białobrzeska 44 22 822 12 61 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem, zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi.

10. Ochota Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „TOP” Raszyńska 8/10 22 822 77 17 dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dla dzieci z pogranicza normy i upośledzenia umysłowego.

11. Ochota Zespół Szkół Specjalnych nr 92 Szczęśliwicka 45/47 22 822 06 42 dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.

12. Praga Południe Przedszkole Specjalne nr 249 Kobielska 5 22 412 19 08 22 613 91 65 dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

13. Praga Południe Zespoł szkoł Specjalnych nr 91 Weterynaryjna 3 22 810 07 82 dla dzieci z upośledzenim umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzenim umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z zespołem Aspergera, niedosłyszących z zaburzeniami mowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

14. Praga Południe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 Siennicka 40 22 610 21 32 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

15. Praga Południe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 Mińska 1/5 22 810 20 29 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

16. Praga Północ Zespół Szkół Specjalnych nr 97 Tarchomińska 4 22 619 05 05 dla dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego lub spektrum autyzmu.

17. Praga Północ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 Otwocka 3 22 619 01 94 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

18. Śródmieście Przedszkole Specjalne nr 208 Dzielna 1a 22 831 39 23 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

19. Śródmieście Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego Zakroczymska 6 22 831 32 00 dla dzieci słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

20. Śródmieście Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej, Koźmińska 7 22 621 68 44 dla dzieci słabowidzących i niewidomych, słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością, zagrożonych utratą wzroku.

21. Śródmieście Instytut Głuchoniemych pl. Trzech Krzyży 4/6 22 628 04 31 dla dzieci niesłyszących, niesłyszących z dodatkowymi wadami rozwojowymi, niemówiących na skutek innych uszkodzeń niż wada słuchu i upośledzenie umysłowe, dzieci słyszących z rodzin niesłyszących, które zagrożone są brakiem wykształcenia mowy.

22. Śródmieście Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Elektoralna 12/14 22 620 57 72 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, nieharmonijnym, któremu towarzyszy opóźniony rozwój mowy lub jej brak, z zespołami genetycznymi.

23. Targówek Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 Odrowąża 75 22 811 05 22, 22 811 26 46 dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi.

24. Ursus Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 15 Dzieci Warszawy 42 22 886 72 28 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z niedosłuchem, niesłyszących.

25. Ursynów Przedszkole Specjalne nr 213 Teligi 1 22 643 75 59 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.

26. Ursynów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 18 Koncertowa 4 22 643 78 08 dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

27. Ursynów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 19 Migdałowa 4 lok. 46 22 648 68 37 dla dzieci z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy.

28. Wawer Zespół Szkół Specjalnych nr 78 Al. Dzieci Polskich 20 22 815 11 23 dla dzieci – pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi uszkodzeniami OUN, z zespołami metabolicznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową współwystępującą z upośledzeniem umysłowym, dzieci z ryzyka okołoporodowego, z dysharmonią rozwojową o nieznanej etiologii, minimalnym uszkodzeniem mózgu, dzieci po poważnych urazach np. komunikacyjnych.

29. Wawer Zespół Szkół Specjalnych nr 102 Przedwiośnie 1 22 613 06 38 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością wieloraką, z autyzmem.

30. Wawer Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 17 Żegańska 1a 22 277 20 00 dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym.

31. Wola Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 14 w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych nr 1 Zawiszy 13 22 632 68 29 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych oraz dla dzieci z ryzyka okołoporodowego.

32. Wola Przedszkole Specjalne nr 68 Ożarowska 75 A 22 77 02 04 dla dzieci z różnymi wadami rozwojowymi, leczonych i usprawnianymi na oddziale rehabilitacji dziennej w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer”, ze wskazaniem do terapii psychomotorycznej i terapii SI.

33. Żoliborz Zespół Szkół Specjalnych nr 100 Czarnieckiego 49 22 839 22 52 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.