Oferta

1. W ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może realizować zajęcia z następującymi specjalistami:

 • psycholog
 • pedagog specjalny
 • logopeda/ neurologopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej/ fizjoterapeuta

2. W naszej poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci z:

 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • opóźnionym rozwoju mowy i komunikacji
Dzieci przyjmujemy na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

3. Zaplecze
Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie Poradni. Spotkania realizowane są w odpowiednio wyposażonych gabinetach: psychologiczno-pedagogicznym, logopedycznym, sali integracji sensorycznej (sali do zaj.ruchowych).

4. Przebieg zajęć:
Każde dziecko może realizować od 4 do 8 zajęć w miesiącu. Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości organizacyjnych Poradni.
Każdorazowo staramy się oferować pakiet zajęć u kilku specjalistów.
Zajęcia składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.


FORMY ORAZ METODY PRACY Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ REALIZOWANE W PORADNI W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

W terapii realizujemy elementy różnych programów oraz sięgamy do zróżnicowanych metod i form pracy. Najczęściej wykorzystywane to:

 • terapia pedagogiczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • program Aktywności wg. Knillów,
 • Ruch Rozwijający wg W. Sherborne,
 • metoda Dobrego Startu,
 • elementy Metody Krakowskiej,
 • elementy metody Castillo-Moralesa,
 • logopedyczne programy komputerowe,
 • integracja sensoryczna,
 • programy rozwoju wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metody Komunikacji Alternatywnej (m.in. Makaton),
 • terapia ręki,
 • zabawy muzyczno-ruchowe, elementy muzykoterapii,
 • zabawy paluszkowe.