Ważne informacje na czas epidemii

DRODZY RODZICE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy pracę w ograniczonym zakresie.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom poradni informujemy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania poradni, sprawy administracyjne adresowane do poradni i jej organów należy kierować osobiście do sekretariatu, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00, piątek od 8.00 do 16.00 lub w formie elektronicznej (preferowane) na adres: ppp19@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie na numer 22 648 68 37.
2. Odbiór dokumentów – osobiście w sekretariacie w godzinach pracy poradni 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną w formie zabezpieczonego hasłem skanu dokumentu, na pisemny wniosek klienta (druk do pobrania na stronie internetowej poradni, przysłany mailem). Orzeczenia są wysyłane pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostało to zaznaczone na wniosku o wydanie orzeczenia.
3. W czasie trwania epidemii stacjonarnie przeprowadzamy pilne diagnozy psychologiczne i pedagogiczne tj. :
• badania konieczne do wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
• opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
• opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego,
i w dalszej kolejności:
• badania konieczne do wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów klas VII;
• badania będące kontynuacją procesu diagnostycznego rozpoczętego przed wybuchem epidemii;
• badania odwołane ze względu na epidemię.
• diagnozy wg bieżących potrzeb (po zrealizowaniu w/w)
5. Działania diagnostyczne niewymagające osobistego stawiennictwa osoby badanej będą wykonywane zdalnie.
6. W okresie ograniczenia funkcjonowania poradni, klienci objęci bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną zachowują prawo do korzystania z pomocy w formie zdalnej.
7. Nadal wstrzymane są stacjonarne diagnozy typowo logopedyczne i pełne diagnozy SI.
8. Wszystkie zajęcia grupowe pozostają odwołane.
9. Diagnoza metodą Neuroflow przeprowadzana jest zdalnie, badania słuchu zdalnie lub stacjonarnie (po umówieniu się z diagnostą.) Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe!
Rodzice przyprowadzając dziecko składają przygotowane wcześniej oświadczenie (druk do pobrania na stronie www.ppp19.eu), że dziecko aktualnie nie przechodzi żadnej infekcji i że w miejscu jego zamieszkania nikt nie pozostaje na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

PROCEDURA BADANIA
1. Anamneza i wywiad z rodzicem odbywa się zdalnie (telefonicznie, z wykorzystaniem dowolnych innych komunikatorów) odpowiednio wcześniej przed wizytą.
2. Rodzic /opiekun punktualnie przyprowadza dziecko na umówioną wizytę i sam opuszcza placówkę, w każdej chwili pozostając w gotowości na kontakt telefoniczny z diagnostą. Dzieci na spotkanie powinny być zaopatrzone
w rękawiczki i w maseczki oraz własne przybory do pisania (długopisy, ołówki, kredki).
3. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci do lat 4 i osoby, które mają do tego przeciwskazania zdrowotne (choroby, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust).
4. Diagnosta przeprowadza badanie w masce i/lub przyłbicy oraz w jednorazowych rękawiczkach, bez biżuterii poniżej nadgarstka (pierścionki, bransoletki, zegarek).
5. Rodzic /opiekun punktualnie o wyznaczonej godzinie odbiera dziecko po zakończeniu spotkania.
6. Omówienie wyników badań z rodzicami przeprowadza się zdalnie (telefonicznie, z wykorzystaniem dowolnych innych komunikatorów) po zakończonym badaniu.
7. Po każdym badaniu używane pomoce, biurko, klamki, klawiatura, włączniki są odkażane i gabinet wietrzony nie krócej niż pół godziny.

Prosimy o śledzenie dalszych informacji na naszej stronie www.ppp19.eu