Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat:

– zajęcia indywidualne dla osób:
– z wadami wymowy
– z wolniejszym tempem rozwoju mowy
– z zaburzoną płynnością mówienia (jąkanie)
– z trudnościami w rozumieniu materiału językowego
– z zaburzonym rozwojem funkcji słuchowych
– z obniżoną sprawnością artykulacyjną

Kryteria naboru na terapię logopedyczną

1.Kryterium decydującym o przyjęciu na zajęcia logopedyczne jest typ zaburzenia:

 • wada wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzona płynność mówienia (jąkanie)
 • trudności w rozumieniu materiału językowego
 • zaburzony rozwój funkcji słuchowych
 • obniżona sprawność artykulacyjna
 • afazja
 • inne zaburzenia mowy

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię logopedyczną mają dzieci:

 • nie mające pomocy logopedycznej w placówce, do której uczęszczają
 • kontynuujące terapię rozpoczętą w poprzednim roku szkolnym
 • ze zrealizowanymi zaleceniami, które otrzymały od logopedy na wcześniejszych konsultacjach. 

 

Warunki korzystania z terapii logopedycznej w poradni:

 • W przypadku, gdy nie odbędą się zajęcia z powodu nieobecności terapeuty, opiekunowie zostaną telefonicznie powiadomieni o tym fakcie przez pracownika poradni.
 • W przypadku, kiedy dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, opiekunowie zobowiązani są powiadomić o tym fakcie sekretariat poradni.
 • 2-krotna, następująca po sobie  nieobecność dziecka na zajęciach bez wcześniejszego powiadomienia przez opiekuna lub usprawiedliwienia skutkuje rezygnacją terapeuty z opieki logopedycznej.
 • Opiekunowie zobowiązują się, że będą pracować z dzieckiem w domu według instruktażu terapeuty.

Czas i forma prowadzonej terapii logopedycznej zależna jest od problemu logopedycznego, z jakim dziecko zostało zgłoszone do poradni. O formie terapii decyduje terapeuta.

 

Prowadzi:
Agnieszka Gomoła
Ewa Rycombel
Magdalena Drozd
Aneta Romanowska