Metoda Warnkego

Fred Warnke opracował metodę terapeutyczną dla osób   z trudnościami w czytaniu,  pisaniu i mówieniu. Celem metody jest kompleksowa  pomoc dzieciom z dysleksją i trudnościami w uczeniu się oraz wsparcie w terapii logopedycznej.

Według Warnkego przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w przetwarzaniu bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych.

Diagnoza przeprowadzana z użyciem profesjonalnego urządzenia Brain-Boy®-Universal Professional (BUP) pozwala na określenie problemów w zakresie 8 funkcji podstawowych.
W oparciu o uzyskany wynik  opracowuje się program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności, które mogą przebiegać prawidłowo pod warunkiem, że są w pełni zautomatyzowane. Wszystko, co potrafimy robić automatycznie wydaje się łatwe i to właśnie  automatyzacja czynności sprawia, że popełniamy mniej błędów.

Warnke opracował metodę, która polega na ćwiczeniu automatyzacji, diagnozowanych wcześniej funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki. Ćwiczenia wykonuje się z pomocą urządzenia Brain-Boy®-Universal (BBU).

Drugim zasadniczym filarem metody Warnkego jest tzw. trening lateralny, którego celem jest automatyzacja i ulepszenie koordynacji pracy półkul mózgowych. W trakcie treningu dziecko/pacjent słyszy w słuchawkach dwa różne  głosy dobiegające z różnych kierunków. Zmieniają one swoją lokalizację i wydaje się, że krążą wokół głowy.

Kryteria kwalifikacji na trening metodą Warnkego

Pierwszeństwo mają dzieci, które spełniają następujące warunki:
1.(4p.) W 8 krokach diagnostycznych (BUP), w co najmniej 4 próbach wyniki są poniżej wartości referencyjnych dla wieku.
lub
2. (4p.) Jeśli nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt. 1, w próbie czytania pseudosłów  wynik jest poniżej norm dla wieku (bardzo słabe czytanie).
3. (3p.) Dziecko miało odroczone rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego.
4. (2p.) Długość oczekiwania na terapię przekracza 12 miesięcy.
5. (1p.) Obserwuje się brak oczekiwanych efektów dotychczasowej terapii (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacja).
6. W sytuacjach kryzysowych wymagających natychmiastowego wsparcia (decyzję podejmuje zespół terapeutów kwalifikujący do terapii metodą Warnkego).

 Trening metodą Warnkego
Zajęcia mają na celu ćwiczenie przetwarzania bodźców spostrzeżeniowych  w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Opiera się na założeniu, że proces uczenia się uwarunkowany jest szybkością przetwarzania spostrzeżeń.  Usprawnianie szybkości przetwarzania odbywa się za pomocą małego elektronicznego narzędzia, jakim jest „Brain-Boy Universal”. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Drugim etapem zajęć jest trening lateralny mający na celu koordynację obydwu półkul mózgowych. Odbywa się z  wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia „Alpha trainer”. Regularny trening lateralny przyczynia się do lepszej synchronizacji pracy obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie. Na trening zakwalifikowani zostają uczniowie po przeprowadzeniu diagnozy, na którą kieruje psycholog prowadzący dziecko, logopeda lub inny specjalista.