Badanie specyficznych trudności w uczeniu się

Pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się badane są dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, mające trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.