A A A

zamówienia publiczne

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

tryb zamówienia: art. 4 ust. 8             
zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
zamówienie na: Usługi medyczne – badania wstępne, okresowe, kontrolne, na potrzeby Sanepidu
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: do 31 stycznia każdego roku, godz. 15:00

Warszawa, 22 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
badania wstępne, okresowe, kontrolne, na potrzeby Sanepidu

I.ZAMAWIAJĄCY:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
ul. Migdałowa 4, wejście D, lok. 46
02-796 Warszawa

REGON 002051131, NIP: 951-20-64-137
tel. 22 648-68-37, fax 22 648-41-04
e-mail: ppp19@edu.um.warszawa.pl


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są wstępne badania lekarskie pracowników zgłaszających się do pracy, okresowe badania osób już pracujących, kontrolne badania po dłuższej nieobecności pracownika  z powodu choroby oraz badania na potrzeby Sanepidu.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie (zgodnie z warunkami określonymi w umowie).

 

IV. SPOSÓB DOSTARCZENIA OFERTY:
Oferty można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 19, ul. Migdałowa 4, wejście D, lok. 46, 02-796 Warszawa, do godziny 15.00 do dnia 31 stycznia każdego roku, pocztą lub na adres e-mail: ppp19@edu.um.warszawa.pl
W przypadku wysyłki oferty pocztą, za datę dostarczenia uznaje się dzień 31.01.14.

V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena oferty musi być zgodna z wypełnionym formularzem oferty szczegółowej i musi obejmować wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania na warunkach określonych w pkt. I
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie cenowej winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający informuje, że ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp. należy uwzględnić w cenie oferty.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Najniższa cena.

VII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Pani Beata Mierzejewska i Pani Aleksandra Więch, tel. 22 648-68-37