A A A

wnioski z ewaluacji

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

Wnioski z ewaluacji Poradni przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w okresie 27.06-10.07.2013 roku

1. W wyniku prowadzonej analizy potrzeb środowiska działania diagnostyczne i terapeutyczne poradni są dostosowane do potrzeb klientów.
2. Wyniki i wnioski ewaluacji wewnętrznej służą modyfikowaniu oferty i wprowadzaniu zmian w organizacji jej pracy.
3. Koncepcja pracy placówki, znana pracownikom, klientom i partnerom jest realizowana poprzez wielokierunkowe działania, które są poddawane analizie w celu jej modyfikacji.
4. Oferta programowa placówki jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana, a wprowadzane zmiany przyczyniły się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów.
5. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i wynikają ze współdziałania nauczycieli, co prowadz