A A A

standard zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 


STANDARD REALIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 19 W WARSZAWIE

 

DANE ADRESOWE

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 19
ul. Migdałowa 4 lok 46

02-796 Warszawa

tel./fax 22-648-68-37

email: ppp19@edu.um.warszawa.pl
www: ppp19.eu

osoba odpowiedzialna za kontakt z rodzicami (opiekunami):

Dyrektor: Beata Mierzejewska, koordynator zespołu: Małgorzata Zarzycka-Gawlik

 

 

PODSTAWA PRAWNA USŁUGI

 

- art. 71b pkt 2a ustawy z dn. 7.09.1991 o systemie oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. Poz. 2013).

- Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dn. 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.

 

 

CELE REALIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

- Usprawnianie dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia
nauki w szkole.

- Wielospecjalistyczna, kompleksowa i skoordynowana pomoc dziecku zagrożonemu
niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu.

- Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających zaspakajaniu potrzeb dziecka oraz
stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego.

 

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

- Ocena poziomu rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach.

- Opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla każdego dziecka oraz aktualizacja zaleceń adekwatnie do efektów terapii.

- Prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej.

- Wspomaganie w zakresie kształtowania pożądanych postaw i zachowań dziecka w kontaktach z otoczeniem.

- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców.

 

 

ORGANIZACJA PRACY W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA

 

1. Skład zespołu specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju.

Zespół tworzą:

- psycholog

- pedagog specjalny

- logopeda

-terapeuta integracji sensorycznej.

 

2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Opieką obejmujemy dzieci zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne:

- Opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy

- Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym

- Opóźniony rozwój mowy i komunikacji.

Dzieci przyjmujemy na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są bezpłatnie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

3. Zaplecze

Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie Poradni. Spotkania realizowane są w odpowiednio wyposażonych gabinetach: psychologiczno-pedagogicznym, logopedycznym, sali integracji sensorycznej.

 

4. Przebieg zajęć

Każde dziecko może realizować od 4 do 8 zajęć w miesiącu. Częstotliwość spotkań zależy od· możliwości rodziców, potrzeb dziecka oraz możliwości organizacyjnych Poradni.

Każdorazowo staramy się oferować pakiet zajęć u kilku specjalistów.

Zajęcia składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.

 

 

 

FORMY ORAZ METODY PRACY Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

W terapii realizujemy elementy różnych programów oraz sięgamy do zróżnicowanych metod i form pracy. Najczęściej wykorzystywane to:

- terapia pedagogiczna,

- stymulacja polisensoryczna,

- program Aktywności wg. Knillów,

- metoda Dobrego Startu,

- elementy Metody Krakowskiej,

- elementy metody Castillo-Moralesa,

- logopedyczne programy komputerowe,

- integracja sensoryczna,

- programy rozwoju wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

- metody Komunikacji Alternatywnej (m.in. Makaton),

- terapia ręki,

- zabawy muzyczno-ruchowe, elementy muzykoterapii

- zabawy paluszkowe.

 

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA RODZICÓW NA TEMAT USŁUGI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

1. Na terenie całego m. st. Warszawy:

- Informacje zawarte na stronie Biura Edukacji

- Komunikaty publikowane na portalu www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

2. Na terenie dzielnicy Ursynów:

- Oferta Poradni zamieszczona na stronie internetowej WWW.ppp19.eu

- Kontakt telefoniczny z Dyrektorem i koordynatorem, tel. 22-648-68-37