A A A

regulamin pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 


REGULAMIN PRACY

ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

§ 1

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19, w Warszawie organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWR).

 

§ 2

1. Realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Poradni zajmują się pracownicy powołanego przez Dyrektora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

 

§ 3

1. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą nauczyciele posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi i kwalifikacje w zakresie:

- pedagogiki specjalnej, w szczególności oligofrenopedagogiki,

- psychologii,

- logopedii,

- inni pracownicy w zależności od potrzeb dziecka i jego środowiska rodzinnego.

2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

b) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu.

c) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, dostosowanych do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

d) wyznaczenie opiekuna sprawującego pieczę nad całokształtem procesu wspomagania rozwoju danego dziecka

e) wymiana informacji między specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem

3. Pracę zespołu koordynuje nauczyciel upoważniony przez dyrektora, zwany koordynatorem zespołu.

4. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania – dokumentacja ta zawarta jest w Karcie oddziaływań wspomagających dziecko objęte opieką zespołu. Dokumentacja obejmuje również monitorowanie postępów dziecka.

 

§ 4

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka, przy czym
w okresie urlopowym od lipca do sierpnia, ustalona liczba godzin dla danego dziecka może ulec zmianie.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich opiekunów.

 

 

§ 5

1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania,

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu.

 

 

§ 6

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.04.2015 roku.