A A A

procedura orzeczeniowa

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

W naszej Poradni działa ZESPÓŁ ORZECZENIOWY wydający następujące rodzaje dokumentów:
I.   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
II. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego.
III. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
IV. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
V.  Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.I.
W naszej Poradni o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci, które  wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
•    niepełnosprawność intelektualną (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim/ umiarkowanym/znacznym)
•    niepełnosprawność ruchową (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami narządu ruchu)
•    zagrożenie niedostosowaniem społecznym (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD)
•    niedostosowanie społeczne
•    niepełnosprawność sprzężoną (np. niepełnosprawność umysłowa i niepełnosprawność ruchowa).


Dla dzieci ze spektrum autyzmu (również z Zespołem Aspergera) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, przy ul. Narbutta 65/71 , 02-524 Warszawa, telefony:  22 849 99 98, 22 849 98 03, 519 831 523, www.ppp7.pl


Dla dzieci niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, ul. Raszyńska 8/10, telefon 22 822 77 17, www.poradnia-top.pl
Dla dzieci do ukończenia edukacji przedszkolnej orzeczenie i opinie wydawane są ze względu na zamieszkanie w rejonie naszej Poradni.


Dzieci w okresie edukacji szkolnej otrzymują orzeczenie z poradni, w rejonie której znajduje się szkoła.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, albo okresu kształcenia w danej placówce.


Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowane w przedszkolach lub szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych.


Wymagane dokumenty


W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni w zakładce „materiały”→„druki do pobrania”).
2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę. Na zaświadczeniu lekarskim powinna znaleźć się jedna z kategorii orzeczeniowych: niepełnosprawność umysłowa, niepełnosprawność ruchowa, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężona.
Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania w zakładce „materiały”→„druki do pobrania” na stronie Poradni.
3.  Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
4.   Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych,
logopedycznych, integracji sensorycznej (SI).
5.   Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).


II.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego wydawane jest dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  zorganizowanego w szkole podstawowej.


Wymagane dokumenty

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni w zakładce „materiały”→„druki do pobrania”).
2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza wraz z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego.
Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania w zakładce „materiały”→„druki do pobrania” na stronie Poradni.
3.  Opinia pedagogiczna ze szkoły (przedszkola) informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
4.   Uzupełniająco dokumentacja z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję    o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).


III.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.


Wymagane dokumenty


W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni w zakładce „materiały”→„druki do pobrania”).
2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza wraz z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego.
Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania w zakładce „materiały”→„druki do pobrania” na stronie Poradni.
3.  Opinia pedagogiczna ze szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym ucznia.
4.   Uzupełniająco dokumentacja z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję    o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).


IV.

O orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą starać się rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Wymagane dokumenty


W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni w zakładce „materiały”→„druki do pobrania”).
2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza.
Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania w zakładce „materiały”→„druki do pobrania” na stronie Poradni.
3.  Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczo-emocjonalnym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
4.   Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych,
logopedycznych, innych.
5.   Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może być realizowane w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane jest na okres 5 lat.


V.
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
wydawana jest dla dzieci od chwili wykrycia  niepełnosprawności ze względu na:
•    niepełnosprawność intelektualną (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim/ umiarkowanym/znacznym)
•    niepełnosprawność ruchową (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami narządu ruchu)
•  niepełnosprawność sprzężoną (np. niepełnosprawność umysłowa i niepełnosprawność ruchowa).

 

na okres do czasu wyrównania deficytów rozwojowych, maksymalnie do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

 

Opinia wydawana jest dzieciom zamieszkałym w rejonie naszej Poradni.

 

Dla dzieci ze spektrum autyzmu (również z Zespołem Aspergera) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, przy ul. Narbutta 65/71 , 02-524 Warszawa, telefony:  22 849 99 98, 22 849 98 03, 519 831 523, www.ppp7.pl

 

Dla dzieci niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, ul. Raszyńska 8/10, telefon 22 822 77 17, www.poradnia-top.pl

 

Wymagane dokumenty


W celu rozpoczęcia procedury wydania opinii niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:
1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni w zakładce „materiały”→„druki do pobrania”).
2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę.
Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania w zakładce „materiały”→„druki do pobrania” na stronie Poradni.
3.  Opinia ze żłobka/przedszkola informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
4.   Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, SI.
5.   Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).


Uzyskana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwia realizację działań terapeutycznych w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zespoły nie są objęte rejonizacją. Adresy wszystkich placówek dostępne są na stronie Poradni w zakładce „Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”.

W dzielnicy Ursynów znajdują się trzy Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju:
- Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18, ul.  Koncertowa 4
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19, ul.  Migdałowa 4, wejście D, lok. 46

 

 

 

Po zakończeniu postępowania diagnostycznego, na posiedzeniu Zespołu Orzeczeniowego w Poradni zapada decyzja o przyznaniu dziecku orzeczenia/opinii. Posiedzenia odbywają się dwa razy w miesiącu i uczestniczą w nim następujący specjaliści: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda. Mogą w nich brać udział rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.